Regulamin

 1. Organizator zastrzega sobie prawo w połączeniu ze wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które będą umieszczone na tablicy ogłoszeń przy wejściu na koncert do tego, co następuje:
 2. Odmówić wstępu posiadaczowi biletu zakłócającemu ład i porządek publiczny przed wejściem na teren, na którym odbywać się będzie koncert/impreza.
 3. Odmówić wniesienia oraz zakazać używania na terenie imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu rejestrującego obraz/dźwięk.
 4. Odmówić wstępu na koncert/imprezę posiadaczowi biletu, u którego stwierdzono posiadanie napojów alkoholowych, napojów w opakowaniach szklanych, broni, lasera punktowego; posiadaczowi butów okutych metalem oraz innych przedmiotów stwarzających zagrożenie dla innych uczestników koncertu/imprezy, osobie będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Na sali koncertowej obowiązuje zakaz picia alkoholu i palenia papierosów.
 5. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego wezwać uczestnika imprezy do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w koncercie/imprezie wezwać do opuszczenia przez niego terenu imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.
 6. Dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu koncertu/imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od organizatora.
 7. Odwołać lub zrezygnować z koncertu/imprezy z przyczyn będących poza kontrolą bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec jakichkolwiek osób poza sumą, na jaką opiewa bilet.
 8. Uczestnicy koncertu/imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
 9. Posiadacz biletu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania regulaminu.
 10. Uczestnik koncertu/imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się koncert/impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.
 11. Uczestnik imprezy zobowiązany jest w każdym momencie posiadać przy sobie bilet/zaproszenie do kontroli.
 12. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
 13. Uczestnik imprezy oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatorów z tytułu wykorzystania jego wizerunku w materiałach prasowych i telewizyjnych.
 14. Zakupiony bilet podlega zwrotowi tylko w przypadku zmiany daty koncertu , zmiany miejsca, lub odwołania koncertu.